Strona główna
Serdecznie witamy! break

Nauczyciele

 

 

nauczycielka

  

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza  nauczycieli oraz rodziców  uczniów, wychowanków i podopiecznych
do polubienia i obserwowania  profili  na Facebooku oraz Twiterze:

FB KO: https://www.facebook.com/kopoznanpl

FB WKO: https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Robert-Gawe%C5%82-Wielkopolski-Kurator-O%C5%9Bwiaty-102159051676787/

TT: https://twitter.com/WKO_POZNAN

celem jest docierać z informacjami, zaproszeniami, wydarzeniami szybciej i bardziej bezpośrednio. Chcemy dzielić się tym, co robimy i co wydaje nam się ważne i interesujące. Chcemy też móc dzielić się, z całą naszą wielkopolską społecznością, tym, co dzieje się w naszym województwie w obszarze oświaty, którą traktujemy jako nasze dobro wspólne. Będziemy rozpowszechniać ciekawe inicjatywy, pokazywać aktywność i pomysłowość. Mamy bowiem nadzieję, że zechcecie Państwo podzielić się z nami przedsięwzięciami, dobrymi praktykami, ważnymi - dla Państwa uczniów, nauczycieli, przedszkoli, szkół, placówek, lokalnej społeczność – wydarzeniami, uroczystościami, rocznicami, jubileuszami - mówiąc krótko, tym, co robicie, co się u Was dzieje.

 PRIORYTETY POLITYKI OŚWIATOWEJ GMINY MIASTO ZŁOTÓW (2019-2021)

- (plan wspomagania-kliknij)

- załącznik nr 3 (kliknij)

- załącznik nr 4 (kliknij)

 W „Strategii rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011-2020 zapisano cel strategiczny 9:

 Zwiększenie znaczenia miasta jako lokalnego ośrodka edukacji i oświaty. Zadanie strategiczne: Wysoka jakość i poziom kształcenia w złotowskich szkołach.

 CELE STRATEGICZNE/CELE SZCZEGÓŁOWE

Cel strategiczny: Stworzenie, we współpracy z środowiskiem lokalnym, systemu wspierania placówek oświatowych funkcjonujących w Złotowie w celu podnoszenia jakości ich pracy, w tym w szczególności rozwijania kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:

1. Zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia dzieci i młodzieży w złotowskich placówkach oświatowych poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży, w szczególności: umiejętności uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości, kompetencji

   społecznych i obywatelskich, posługiwania się językiem ojczystym oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.

2. Podnoszenie  kompetencji  kadry  oświatowej  w  zakresie  rozwijania  kompetencji

kluczowych u dzieci i młodzieży, w szczególności umiejętności uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości, kompetencji społecznych i

obywatelskich, posługiwania się językiem ojczystym oraz świadomości i ekspresji kulturalnej oraz komunikacji SZKOŁA – ŚRODOWISKO
LOKALNE.

3. Wsparcie edukacyjne rodziców uczniów w zakresie możliwości rozwijania kluczowej kompetencji dziecka: umiejętność uczenia się. W obszarze tej kompetencji rodzice są najważniejszym sojusznikiem szkoły.

4. Integracja społeczności lokalnej na rzecz kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży

– Złotowska Koalicja Na Rzecz Oświaty

 


 • AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAWODU NAUCZYCIELA
   
Art.63. KARTY NAUCZYCIELA  

1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U.z2018r. poz.1600, z późn. zm.1)).

2.Organ prowadzący szkołę idyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z nimi korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie karnym.

 

Przepis wprowadzono do Karty Nauczyciela ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542) w odpowiedzi na postulaty środowiska oświatowego, które apelowało o wzmocnienie rangi zawodu poprzez zagwarantowanie nauczycielowi podczas wypełniania obowiązków służbowych lub w związku z ich wypełnianiem ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. 

Katalog osób chronionych

Z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych korzystają nauczyciele podlegający przepisom ustawy Karta Nauczyciela, tj. nauczyciele zatrudnieni w: 

 • przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych (również prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego) oraz przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach i szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
 • publicznych zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli,
 • zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • publicznych kolegiach pracowników służb społecznych, 
 • publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,
 • nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudnieni w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych,
 • nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych,
 • pracownicy zatrudnieni u innych pracodawców, pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
 • wychowawcy i pedagodzy zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Ważne! Ochrona obejmie nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek zarówno publicznych, jak i niepublicznych. 

Kim jest funkcjonariusz publiczny 

Osoby będące funkcjonariuszami publicznymi sensu stricto wskazane są w art. 115 Kodeksu karnego. Wymienia się tam m.in. Prezydenta RP, posła, senatora, radnego, posła do Parlamentu Europejskiego, sędziego, ławnika, prokuratora itd. Co ciekawe, nie ma w tym katalogu nauczyciela. Oznacza to tylko tyle, że nauczyciel nie jest funkcjonariuszem publicznym w znaczeniu ustawowym, a tylko korzysta z ochrony tak jak funkcjonariusz publiczny. Konsekwencje takiego określenia statusu prawnego nauczyciela są takie, że przepisy Kodeksu karnego mówiące o przestępstwach skierowanych przeciwko funkcjonariuszom mają do nauczycieli bezpośrednie zastosowanie. 

I tak, w art. 222–226 Kodeksu karnego, które znajdują się w rozdziale XXIX zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego”, zawarte są następujące przepisy zapewniające funkcjonariuszom publicznym ochronę podczas lub w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.
Do czynów zabronionych zaliczono w nich: 

 • w art. 222 – naruszenie nietykalności osobistej funkcjonariusza publicznego,
 • w art. 223 – czynną napaść na funkcjonariusza publicznego wspólnie z innymi osobami lub z użyciem broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu lub środka obezwładniającego,
 • w art. 224 § 2 – stosowanie groźby bezprawnej lub przemocy w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej,
 • w art. 226 – znieważenie funkcjonariusza publicznego.
Wskazane tutaj przestępstwa popełnione na szkodę nauczyciela jako osoby, która korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, są ścigane z oskarżenia publicznego.

Ważne! Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z nimi. Oznacza to, że sprawca będzie odpowiadał w związku z art. 63 Karty Nauczyciela, gdy dopuści się czynu zabronionego na funkcjonariuszu publicznym pełniącym swoje obowiązki, ale również i takim, który nie pełni swoich obowiązków, jednak działanie sprawcy związane jest z jego pracą.
      
      
        AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAWODU NAUCZYCIELA

         KWALIFIKACJE

       WDN - SZKOLENIE NAUCZYCIELI


      DOKUMENTACJA 

      WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLA

       KSZTAŁCENIE SPECJALNE


          EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

         DORADZTWO ZAWODOWE

    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


        PRAWA AUTORSKIE

      SKARGI I WNIOSKI


DOBRE PRAKTYKI Z PUBLICZNEGO PPRZEDSZKOLA NR 1 W ZŁOTOWIE

 Dobre praktyki, to przykłady które potwierdzają stosowanie unikatowych technik edukacyjnych, inspirują do nowatorstwa pedagogicznego i innowacyjności w systemie oświaty oraz mogą przyczynić się do podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki. Rozporządzenie nie precyzuje wymagań stawianych wspomnianej publikacji. Może to zatem być dowolna tematyka związana z edukacją. Miejscem publikacji może być np. strona internetowa szkoły.     
 

  PROJEKTY EDUKACYJNE  rok szkolny 2018/2019

 • 1. Projekt Zabawy z rożnych stron świata wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci poprzez poznanie zabaw, zwyczajów ludzi z rożnych stron świata.Data rozpoczęcia: 01.10.2018r. - data zakończenia 10.06.2019r.
 • 2. Projekt Wiem jak pracuje... wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci przez poznanie różnych zawodów, rozbudzenie ciekawości poznawczej i chęci odgrywania ról i naśladowania pracy ludzi.Data rozpoczęcia: 10.09.2018r. - data zakończenia 30.05.2019r.
 • Projekt „Mali patrioci” wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich w związku z rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.  Data rozpoczęcia: 10.10.2018r. - data zakończenia 16.11.2018r.

PROJEKTY EDUKACYJNE  rok szkolny 2017/2018

1. Projekt  „Dzieci kochają pszczoły” - - poznanie życia pszczół, ich zwyczajów, miejsca zamieszkania, szczególnej roli jaką pełnią w przyrodzie oraz życiu człowieka.Data rozpoczęcia: 07.05.2018r. - data zakończenia 08.06.2018r.

Sprawozdanie z realizacji projektu "Dzieci kochają pszczoły" (kliknij)

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELKI Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1:
  PROGRAMY AUTORSKIE:

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 - plan współpracy ze środowiskiem lokalnym rok szkolny 2018/2019


         WYBORY DO RADY RODZICÓW:

     

 

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl