Strona główna
Serdecznie witamy! break

Dla rodziców

   

RADA RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W ZŁOTOWIE
Rok szkolny 2020/2021

  KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA  (kliknij)

REGULAMIN RADY RODZICÓW - KLIKNIJ

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1
W ZŁOTOWIE

                             51 8941 0006 0028 7690 2000 0010

Prezydium Rady Rodziców rok szkolny 2021/2022:

- Karolina Michalska z Pszczółek – PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW  

- Karolina Bartosz  ze Słoneczek – zastępca

- Marcin Kutzmann z  Żabek– skarbnik

- Oktawia Stelmach z Motyli – sekretarz

- Agata Sznajder z Krasnali - członek

Komisja Rewizyjna:

- Czechowska Sylwia z Misiów
- Katarzyna Wiese z Biedronek

UCHWAŁY RADY RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2021/2022:

- uchwała nr 1 2021/2022 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Prezydium Rady Rodziców (kliknij)

- uchwała nr 2 2021/2022 w  sprawie ustalenia składu Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej (kliknij)

- uchwała nr 3 2021/2022 w sprawie sugerowanej minimalnej rocznej składki na fundusz Rady Rodziców(kliknij)

 

 

Prezydium Rady Rodziców rok szkolny 2020/2021:

- Michalina Kowalczyk  ze Słoneczek – PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW  

- Karolina Bartosz  z Motyli – zastępca

- Małgorzata Matuszczak z Misiów – skarbnik

- Oktawia Stelmach z Krasnali – sekretarz

- Marcin Kutzmann z Żabek – członek

Komisja Rewizyjna:

- Katarzyna Wiese z Biedronek

- Karolina Michalska z Pszczółek

PRELEMINARZ BUDŻETOWY - ROK SZKOLNY 2020/2021

UCHWAŁY RADY RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2020/2021:

- uchwała nr 1 2020/2021 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Prezydium Rady Rodziców

- uchwała nr 2 2020/2021 w  sprawie ustalenia składu Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej

- uchwała nr 3 2020/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Rodziców

- uchwała nr 4 2020/2021 w sprawie sugerowanej minimalnej rocznej skłądki na fundusz Rady Rodziców

 

WIELKANOCNY ZAJĄCZEK 2021  - RADA RODZICÓW ZAKUPIŁA PREZENTY (WSPÓLNE) DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP 

 

DZIEŃ DZIECKA 2021  - RADA RODZICÓW ZAKUPIŁA PREZENTY (WSPÓLNE) DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP

Uchwała Rady Miejskiej  VIII.68.2019 w sprawie ustalenia od dnia 1 września 2019 r. planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę misto Złotów oraz określenia granic obwodów tych szkół

 

Obowiązek przedszkolny w Polsce

Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Rodzice mają obowiązek zapisać dziecko do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole lub zapewnić mu możliwość spełnienia tego obowiązku w innej formie. Dodatkowo muszą zadbać o to, żeby dziecko regularnie uczęszczało na zajęcia.

Sześciolatki mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w:

  • przedszkolu,
  • oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
  • innej formie wychowania przedszkolnego.

PRAWO OŚWIATOWE  Art.  42.  Egzekucja obowiązków edukacyjnych

1.  Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2.  Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

1) dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce;

2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16.

Obowiązek przedszkolny – ustawa

Podstawami prawnymi, które mówią o rocznym obowiązku przygotowania przedszkolnego, są dwie ustawy:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) zwana dalej „prawo oświatowe”,
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.) zwana dalej „ustawą egzekucyjną”.

Te właśnie zapisy w prawie regulują wiek dzieci w kwestii obowiązku przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a także określają, jakie warunki dziecko powinno mieć zapewnione, by taki obowiązek spełniać. Mówią również o tym, gdzie dziecko powinno odbyć przygotowanie przedszkolne.

Odroczenie obowiązku przedszkolnego

Odroczenie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Obowiązek przedszkolny można odroczyć 2 razy i należy zrobić to do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Taki wniosek należy złożyć do 31 sierpnia danego roku. Wniosek trzeba złożyć w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, jeżeli rodzice chcą znowu odroczyć obowiązek przedszkolny - powinni złożyć wniosek w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Działa to tak samo, jak odroczenie obowiązku szkolnego, jeśli dziecko nie jest gotowe do pójścia do szkoły.

rodzina

Rodzice -  prawa i obowiazki (kliknij)

 SZANOWNI RODZICE !!!

"Takie są przepisy. Ojciec lub matka  ma prawo wiedzieć"

Takie są przepisy, że jeżeli ojciec  lub matka  nie jest pozbawiony praw rodzicielskich, to również on/ ona  musi podpisać wszystkie dokumenty (wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, na dyżur wakacyjny, umowy, zgody itp.). Ma prawo decydować, gdzie dziecko będzie chodziło do przedszkola.

 

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl