Strona główna
Serdecznie witamy! break

Podstawa programowa i programy

Podstawa programowa a program nauczania

 Podstawa programowa i program nauczania są niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego. Prawo oświatowe jednoznacznie definiuje oba dokumenty i z tych definicji wywodzimy różnice w ich konstrukcji, a także przydatności w sposobie wykorzystania podczas procesu nauczania.

 Podstawa programowa to obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności opisanych w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego.

W podstawie programowej znajdują się także zadania wychowawczo- -profilaktyczne szkoły oraz opis warunków i sposobów realizacji podstawy programowej.

 Wszystkie te elementy mają być obligatoryjnie uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz mają umożliwiać ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.

Podstawa programowa jest aktem prawnym jednolitym dla wszystkich szkół danego typu w całym kraju, stanowionym przez Ministra Edukacji Narodowej.  

Program nauczania natomiast jest opisem sposobu realizacji celów wychowania i kształcenia oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego.

Program nauczania może być również tworzony i realizowany dla zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa.   

Treści nauczania zawarte w programie nauczania mogą wykraczać poza treści ustalone w podstawie programowej, natomiast nie dopuszcza się, by treści w programie nauczania nie wyczerpywały treści podstawy programowej.

Upraszczając, można więc powiedzieć, że podstawa programowa wskazuje, czego nauczać, natomiast program nauczania opisuje, jak to robić.

Podstawa programowa(KLIKNIJ) zawiera:

I. Zadania przedszkola - str.5

II. Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego -str.6

III. Warunki i sposób realizacji  - str.10

 

Zestaw programów wychowania przedszkolnego do realizacji w roku szkolnym 2021/2022

1. PR-1/2021 - "Zabawy z porami roku" (kliknij) - program wychowania przedszkolnego. Autor: dr Iwona Lewkowicz, dr Anna Tworkowska-Baraniuk. Wydawnictwo: Podręcznikarnia, realizują : grupa Żabki, Biedronki, Motyle, Pszczółki 

2. PR-2/2021 -"Trefliki" (kliknij)- program wychowania przedszkolnego. Autor: Dorota Kossakowska, Wydawnictwo Podręcznikarnia, realizują Krasnale , Misie, Słoneczka 

3. PR-3/2020 - "Program nauczania języka angielskiego" (Kliknij) Autor: Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska. realizują : wszystkie
   grupy przedszkolne

4. PR-4/2021 - "Kocham dobrego Boga" (kliknij). Autor Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, numer programu AZ-0-01/10 realizują: Misie, Słoneczka, Pszczółki , Biedronki

 

PONADTO REALIZUJEMY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 NASTĘPUJĄCE PROGRAMY:

1. program profilaktyczny ,,Mamo, Tato – co Wy na to?''- realizują "Pszczółki",  "Misie"

Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu to:

 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
 • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
 • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
 • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
 • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

2.  program przedszkolnej edukacji antytytoniowej„Czyste powietrze wokół nas”  - realizują grupy "Misie", "Słoneczka", "Biedronki", "Pszczółki" ; 

Założenia programu:

Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

 1. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
 2. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 3. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
 4. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne

Cele główne programu:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.                                                    
 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 5. Zwiększenia wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.


 

Galerie zdjęć w trakcie przygotowywania. Zapraszamy wkrótce!

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl