Strona główna
Serdecznie witamy! break


Ornontowice: Ogłoszenie – praca! | IKNW - iKnurów.pl

nr 3/2022 - 07.12.2022 r.  Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie 

ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy: 

                         NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

- wymagane dokumenty (proszę kliknąć) 

- kwestionariusz osobowy (proszę kliknąć)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na adres e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl lub osobiście  w terminie do 20.12.2022 r. od godz. 8.00 do godz. 16.30 .

 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu posiada osoba, która ukończyła:

 1. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
   lub
 2. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej na tym etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
  lub
 3. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
 4. studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 5. studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej na  tym etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
  lub
 6. studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony wyżej oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
  lub
 7. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom,
   lub
 8. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w lit. d oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzonych zajęć
  lub
 9. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
  albo
 10. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
  (§4 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Zgodnie z treścią § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575  z późn. zm.), przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Zgodnie z powyższym przez przygotowanie pedagogiczne z pierwszej części definicji, należy rozumieć „nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin,  a w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin”.

Podkreślenia wymaga fakt, iż o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym, w myśl w/w rozporządzenia świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Ponadto w odniesieniu do drugiej części definicji przygotowania pedagogicznego zawartej w w/w rozporządzeniu, dotyczącej praktyki pedagogicznej wskazuję, iż osoba chcąca legitymować się przygotowaniem pedagogicznym powinna posiadać dodatkowo pozytywnie ocenioną praktykę pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

nr 2/2022 - 18.08.2022 r. Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie zatrudni :

- psychologa 8,5 h /22 etatu;

- nauczyciela wychowania przedszkolnego;

- nauczyciela z uprawnieniami do nauki języka angielskiego 7 h.

 

 

nr 1/2022 - 30.06.2022 r.  Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie 

ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy: 

                         NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

- wymagane dokumenty (proszę kliknąć) 

- kwestionariusz osobowy (proszę kliknąć)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na adres e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl lub osobiście do skrzynki pocztowej przy drzwiach wejściowych do przedszkola w terminie do 24.08.2022 r. od godz. 8.00 do godz. 16.30 .

 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu posiada osoba, która ukończyła:

 1. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
   lub
 2. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej na tym etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
  lub
 3. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
 4. studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 5. studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej na  tym etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
  lub
 6. studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony wyżej oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
  lub
 7. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom,
   lub
 8. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w lit. d oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzonych zajęć
  lub
 9. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
  albo
 10. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
  (§4 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Zgodnie z treścią § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575  z późn. zm.), przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Zgodnie z powyższym przez przygotowanie pedagogiczne z pierwszej części definicji, należy rozumieć „nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin,  a w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin”.

Podkreślenia wymaga fakt, iż o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym, w myśl w/w rozporządzenia świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Ponadto w odniesieniu do drugiej części definicji przygotowania pedagogicznego zawartej w w/w rozporządzeniu, dotyczącej praktyki pedagogicznej wskazuję, iż osoba chcąca legitymować się przygotowaniem pedagogicznym powinna posiadać dodatkowo pozytywnie ocenioną praktykę pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

 

 

 

 


Klauzula w CV po RODO

W przypadku dokumentów aplikacyjnych klauzula powinna dotyczyć zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Publiczne Przedszkole nr 1 w Złotowie, do którego przesyłamy CV.

Umieszczenie takiej informacji na końcu aplikacji jest warunkiem koniecznym.

W przeciwnym razie – rekruter nie weźmie takiego dokumentu pod uwagę i na pewno nie zadzwoni z propozycją spotkania. Nie ze zwykłej złośliwości, że zapomnieliśmy dodać dwa zdania, ale obowiązku – nie pozwalają mu na to przepisy.

Wykaz stanowisk w Publicznym Przedszkolu nr 1: 

- nauczyciel

- pomoc nauczyciela

- kucharka

- pomoc kuchenna

- woźny

Klauzula dotycząca tylko bieżącej rekrutacji

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Publiczne Przedszkole nr 1  w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko".

Alternatywna jest wersja dłuższa, w której można powołać się na przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". 

 

Klauzula – furtka do przyszłych rekrutacji

Powyższe klauzule obowiązują jedynie przy aplikacjach na dane, konkretne stanowisko.

Jeśli chcecie zostawić rekruterowi możliwość kontaktu w przypadku, gdyby okazało się, że Wasz profil pasuje bardziej na inne stanowisko, wystarczy zamieścić w klauzuli odpowiednie zdanie. 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Publiczne Przedszkole nr 1  również na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

W tym przypadku również możliwa jest wersja alternatywna, następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl