Strona główna
Serdecznie witamy! break

O przedszkolu

 

 

 

 

 

14.04.2021 r.                         UWAGA RODZICE !!!

 Od 19 kwietnia 2021 r. przedszkole będzie czynne w normalnym trybie i dla wszystkich dzieci.

Z poważaniem
Mariola Surma
dyrektor przedszkola

Przedłużenie zasad bezpieczeństwa do 25 kwietnia

 


 

08.04.2021 r.                                                UWAGA RODZICE !!!

Przedłużenie zasad bezpieczeństwa do 18 kwietnia 2021

Informujemy, że zamknięcie  przedszkola

 zostanie przedłużone do 18.04.2021r.

W w/w  okresie do przedszkola mogą uczęszczać dzieci:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

2) rodziców dzieci, którzy:

 a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,  

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,  

e) wykonują działania ratownicze,

 f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),  

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

 j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

  Rodzice dzieci realizujących kształcenie specjalne oraz Rodzice, którzy  pracują w/w zawodach i  nie mogą zapewnić opieki dzieciom,  proszeni są o zgłoszenie zamiaru przyprowadzania dziecka do dyrektora przedszkola- WNIOSEK O ZAPEWNIENIE OPIEKI.

W okresie od 27 marca 2021 do 18 kwietnia 2021 roku

zajęcia dla dzieci będą umieszczane w dni robocze od godz. 9:00 na stronie www.przedszkola-zlotow.pl  - e- zakładki  poszczególnych grup.

Kontakty Rodziców z nauczycielami w godzinach od 8:00 do 12:00

telefoniczne lub na maila grupowego podanego przez nauczycieli

Z poważaniem
Mariola Surma
dyrektor przedszkola

 

 

 

INFORMUJEMY RODZICÓW , ŻE  OBOWIĄZUJĄ  W PRZEDSZKOLU:

- WYTYCZNE  GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

31.03.2021r.          Szanowni Rodzice ! 


 Do soboty 03.04.2021r.  kwarantanną zostaną objęte dzieci z oddziału "Krasnale" 

O nałożeniu kwarantanny na  poszczególne  dzieci będzie rodziców  informował telefonicznie  pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Złotowie.

Kwarantanną nie obejmuje się rodziców dziecka ani pozostałych członków rodziny.


                                                                                                               Z poważaniem  Mariola Surma

                                                                                                                   dyrektor przedszkola

 

 


25.03.2021 r.                                                UWAGA RODZICE !!!

W dniach od 27 marca do 11 kwietnia 2021 r. przedszkole

 zostanie  zamknięte

W w/w  okresie do przedszkola mogą uczęszczać dzieci:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

2) rodziców dzieci, którzy:

 a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,  

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,  

e) wykonują działania ratownicze,

 f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),  

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

 j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

  Rodzice dzieci realizujących kształcenie specjalne oraz Rodzice, którzy  pracują w/w zawodach i  nie mogą zapewnić opieki dzieciom,  proszeni są o zgłoszenie zamiaru przyprowadzania dziecka do dyrektora przedszkola- WNIOSEK O ZAPEWNIENIE OPIEKI.

W okresie od 27 marca 2021 do 11 kwietnia 2021 roku

zajęcia dla dzieci będą umieszczane w dni robocze od godz. 9:00 na stronie www.przedszkola-zlotow.pl  - e- zakładki  poszczególnych grup.

Kontakty Rodziców z nauczycielami w godzinach od 8:00 do 12:00

telefoniczne lub na maila grupowego podanego przez nauczycieli

Z poważaniem
Mariola Surma
dyrektor przedszkola

Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021r.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa 

REKRUTACJA

do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Złotowie na rok szkolny 2021/22

została zakończona

zapraszamy po odbiór pisemnej informacji.

Z powodu braku miejsc przedszkole nie ogłasza rekrutacji uzupełniającej.

 

17.03.2021 r.  Szanowni Rodzice! 

    Informujemy, że od piątku 19.03.2021r. do funkcjonowania w trybie normalnym wracają oddziały: Oddział I- Krasnale, Oddział II- Żabki, Oddział III- Motyle, Oddział IV- Misie, Oddział V- Słoneczka, Oddział VII - Biedronki.  

 Zawieszenie pracy Oddziału VI Pszczółki wydłużone jest do 19.03.2021 r.  Oddział ten wraca do funkcjonowania w trybie  normalnym od  poniedziałku 22.03.2021 r. 

Z poważaniem

Mariola Surma

dyrektor przedszkola

 

 

 

Złotów, 11.03.2021 r.

Informacja o rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/22

 

Uprzejmie informujemy, że wstępne wyniki rekrutacji z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do przyjęcia do Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie  na rok szk. 2021/22 zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń

w przedszkolu  w dniu 12 marca 2021r.

i będą dostępne w godzinach od 8:00 do 14.00. (od 15.03.2021 do 18.03.2021 r.)

Do 19.03.2021r. rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do złożenia oświadczeń woli zapisu dziecka do Publicznego Przedszkola nr 1 (kliknij)

(wzór oświadczenia (kliknij) dostępny na stronie internetowej przedszkola lub w holu przedszkola). Wypełnione i podpisane oświadczenie można  przesłać elektronicznie na adres: p1@przedszkola-zlotow.pl lub  wrzucić do skrzynki podawczej w przedszkolu, wysłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki pocztowej

Uwaga!!! Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 19.03.2021r.  dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

Rodzice dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia proszeni są o wypisanie oświadczenia woli (kliknij) udziału w II etapie rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 4  w Złotowie. Należy podpisać oświadczenie woli oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez Publiczne Przedszkole nr 4  w Złotowie i przekazać do Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie. 

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie przekaże wnioski  z załączonymi dokumentami do Dyrektora PP4, celem przeprowadzenia kolejnego etapu rekrutacji. 

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 24 marca 2021r.

Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola  można odbierać osobiście w przedszkolu lub zostanie przekazana rodzicom  pocztą elektroniczną lub tradycyjną od 24 marca 2021 r.

Ważne!

W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny, prosimy o wejście tylko jednej osoby z własnym długopisem

  

Z poważaniem

Mariola Surma

dyrektor przedszkola

 

UWAGA RODZICE !!!

Od 11.03.2021r. do 18.03.2021r.   zawieszona jest praca  wszystkich oddziałów
w Publicznym Przedszkolu nr 1
w Złotowie

(do 19.03.2021 r. wydłużone jest zawieszenie pracy Oddziału VI Pszczółki)

O nałożeniu kwarantanny na poszczególne dzieci będzie informował Państwa  pracownik PSSE

w Złotowie

W okresie zawieszenia zajęć  gry i zabawy dla dzieci  będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola

w zakładkach poszczególnych oddziałów. 

                                              Z poważaniem

                                                 dyrektor przedszkola

                                               Mariola Surma

 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że 01.03.2021 r.  upłynął termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok 2021/22.

Dziękujemy rodzicom za wybór naszego przedszkola.

Obecnie trwają prace komisji d.s. rekrutacji.

W dniu 12 marca zostanie ogłoszona w przedszkolu wstępna informacja o zakwalifikowaniu się dzieci  do rekrutacji, co jeszcze nie oznacza ,że dziecko zostało przyjęte.

Od 15 marca do 19 marca  rodzice dzieci  zakwalifikowanych  będą poproszeni do złożenia oświadczenia woli (kliknij) przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.

Brak złożenia oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w rekrutacji.

 24 marca zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

 

 Z poważaniem

dyrektor przedszkola

Mariola Surma

 

Szanowni Rodzice,

 informujemy, że obowiązuje harmonogram pracy przedszkoli w okresie wakacji,  tzw. dyżur wakacyjny dla wszystkich dzieci uczęszczających do złotowskich publicznych przedszkoli:

Publiczne Przedszkole nr 1:  1-16.07.2021 - 12 dni

 

Publiczne Przedszkole nr 4:  19-30.07.2021 - 10 dni

 

Publiczne Przedszkole nr 2:  02-13.08.2021 - 10 dni

 

Publiczne Przedszkole nr 3:  16-30.08.2021 - 11 dni.

 

Organizacja pracy i harmonogram może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiczną. 

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na stronie internetowej przedszkola.

 

 Z poważaniem

dyrektor przedszkola

Mariola Surma

 

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do publicznych  przedszkoli

w Złotowie na rok szkolny 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2021r.  rozpoczyna się okres rekrutacjii dzieci 3-6 letnich do przedszkoli.

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobrać wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl (wniosek-PDF kliknij)

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru od 01.02.2021r. do 01.03.2021r. ( osobiście do przedszkola lub elektronicznie na e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl ), 

- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku - nie liczy się kolejność składania wniosku, 

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w  dniu 12.03.2021r.                           

- od 15.03.2021r. do 19.03.2021r. rodzice dzieci zakwalifikowanych  zgłaszają się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do  którego zostało zakwalifikowane. Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 19.03.2021r.  dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

- listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 24.03.2021r.         

Informacje o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

Adresy przedszkoli  :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

REGULAMIN REKRUTACJI  DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W ZŁOTOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 (KLIKINIJ)

Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa- kliknij  

 

 

29.12.2020r.          Szanowni Rodzice ! 

W dniach:

-  od  30 grudnia do 31 grudnia  2020 r. zostało zawieszone funkcjonowanie oddziału "Krasnale" 

Wszystkie dzieci z oddziału Krasnale nie przychodzą do przedszkola.

O nałożeniu kwarantanny na  poszczególne  dzieci będzie rodziców  informował telefonicznie  pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Złotowie.

Kwarantanną nie obejmuje się rodziców dziecka ani pozostałych członków rodziny.

W okresie zawieszenia zajęć  gry i zabawy dla dzieci  będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola w zakładce  e-ODDZIAŁ I - Krasnale

Przypominam, że do przedszkola mogą przychodzić dzieci zdrowe, z rodzin nie  mających  objawów wskazujących  na chorobę  zakaźną, nie przebywających na kwarantannie i  w izolacji domowej.


                                                                                                               Z poważaniem  Mariola Surma

                                                                                                                   dyrektor przedszkola

 

 

Szanowni Rodzice !!! 

W związku z  problemami kadrowymi w naszym przedszkolu spowodowanymi  pandemią,        

 za zgodą organu prowadzącego, jesteśmy zmuszeni  czasowo zmienić  organizację pracy przedszkola.

Informujemy, że  

- 24 grudnia przedszkole będzie nieczynne,

- od 28 grudnia do 17 stycznia  prosimy,  aby do przedszkola chodziły w tym czasie wyłącznie dzieci, których rodzice pracują.

 

Prosimy o zaznaczenie na listach, w terminie  do 17 grudnia, w które z wymienionych dni dziecko

będzie obecne w przedszkolu. 

 

Prosimy o zrozumienie i przepraszamy za wszelkie utrudnienia. 

Wszystkie pytania w tej sprawie prosimy kierować do dyrektora przedszkola. 

Życzymy dużo zdrowia  

Mariola  Surma  

dyrektor przedszkola

 

 

01.12.2020r.          Szanowni Rodzice ! 

W dniach:

- od 02 grudnia do 10 grudnia włącznie zostało zawieszone funkcjonowanie oddziału "Pszczółki"

- od  30 listopada do 06 grudnia  2020 r. zostało zawieszone funkcjonowanie oddziału "Słoneczka" 

-  od  30 listopada do 07 grudnia  2020 r. zostało zawieszone funkcjonowanie oddziału "Krasnale" 

- od  30 listopada do 06 grudnia  2020 r. zostało zawieszone funkcjonowanie oddziału "Żabki"

O nałożeniu kwarantanny na  poszczególne  dzieci będzie rodziców  informował telefonicznie  pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Złotowie.

Kwarantanną nie obejmuje się rodziców dziecka ani pozostałych członków rodziny.

W okresie zawieszenia zajęć  gry i zabawy dla dzieci  będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola w zakładkach  e-ODDZIAŁ V - Słoneczka, e-ODDZIAŁ I - Krasnale , e-ODDZIAŁ II Żabki , e-ODDZIAŁ VI  Pszczółki

Przypominam, że do przedszkola mogą przychodzić dzieci zdrowe, z rodzin nie  mających  objawów wskazujących  na chorobę  zakaźną, nie przebywających na kwarantannie i  w izolacji domowej.


                                                                                                               Z poważaniem  Mariola Surma

                                                                                                                   dyrektor przedszkola03.11.2020r.             Szanowni Rodzice !

    
W związku z podejmowaniem działań profilaktycznych prosimy o obserwację i regularne kontrolowanie dzieci czy są wolne od pasożytów (owsica), oraz kontrolę higieny skóry (włosów-wszawicy). Przypominamy, że do przedszkola przyprowadzamy dzieci zdrowe. Po przebytej chorobie pasożytniczej oraz wszawicy prosimy przedstawić oświadczenie rodzica, że dziecko jest zdrowe.

 

Galerie zdjęć w trakcie przygotowywania. Zapraszamy wkrótce!

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl